MÔ-T'A DJÜN FOH-ING SHÜ 马太福音

This is a part-time project started by a Ningboness amateur. All information is collected from this website. Please contact me if you have any questions.


  Verse Number
  1 ÜÔ-PAH-LAH-HEN ‘Eo-dæ, Da-bih-go ‘Eo - dæ, Yiæ-su Kyi-toh-go kô-pu.
  亚伯拉罕的后裔、大卫的子孙、耶稣基督的家谱
  2 Üô -pah-lah-hen sang Yi-sah; Yi-sah sang Yüô-kôh; Yüô-kôh’ sang Yiu-da teng gyi hyüong-di;
  亚伯拉罕生以撒;以撒生雅各;雅各生犹大和他的弟兄;
  3 Yiu-da dzong Da-mô sang Fah-leh-z teng Sah-lah; Fah-leh-z sang Yi-z-leng; Yi-z-leng sang Üô-læn;
  犹大从他玛氏生法勒斯和谢拉;法勒斯生希斯仑;希斯仑生亚兰;
  4 Uô-len sang Uô-mi-nô-dah; Uô-mi-nô-dah sang Nô-jing; Nô -jing sang Sah-meng;
  亚兰生亚米拿达;亚米拿达生拿顺;拿顺生撒门;
  5 Sah-meng c'ü Lah-'eh sang Po-z; Po-z c'ü Lu-teh sang O-pah; O-pah sang Yiæ -si;
  撒门从喇合氏生波阿斯;波阿斯从路得氏生俄备得;俄备得生耶西;
  6 Yiæ -si sang Da-bih wông. Da-bih wông c'ü U-li-üô-go ts'i-ts sang Sô-lo-meng;
  耶西生大卫王。大卫从乌利亚的妻子生所罗门;
  7 Sô-lo-meng' sang Lo-po-en; Lo-po-en sang Üô-pi- üô; Üô-pi-üô sang Üô-sah;
  所罗门生罗波安;罗波安生亚比雅;亚比雅生亚撒;
  8 Üô-sah sang lah-sô-fah; lah-sô-fah sang lah-læn; Iah-læn san U-si-üô;
  亚撒生约沙法;约沙法生约兰;约兰生乌西亚;
  9 U-si-üô sang lah-tæn; lah-ten sang Üô-ha-z; Üô-ha-z sang Hyi-si-kyüô;
  乌西亚生约坦;约坦生亚哈斯;亚哈斯生希西家;
  10 Hyi-si-kyüo sang Mô-nô-si; Mo-nô-si sang Üô-meng; Üô-meng sang Iah-si-üô;
  希西家生玛拿西;玛拿西生亚们;亚们生约西亚;
  11 pah-sing lo-liah tao Pô-pi-leng z-'eo, Iah-si-üô sang Yiæ-ko-nyi-üô teng gyi hyüong-di.
  百姓被迁到巴比伦的时候,约西亚生耶哥尼雅和他的弟兄。
  12 Pah-sing lo-liah tao Pô-pi-leng ts-'eo, Yiæ-ko-nyi-üô sang Sah-lah-t'ih; Sah-lah- t'ih sang Sô-lo-pô-pah;
  迁到巴比伦之后,耶哥尼雅生撒拉铁;撒拉铁生所罗巴伯;
  13 Sô-lo-pô-pah sang Üô-pi-üoh; Üô-pi-üoh sang Yi-li-üô-kying; Yi-li-üô-kying sang Üô-sô;
  所罗巴伯生亚比玉;亚比玉生以利亚敬;以利亚敬生亚所;